Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Eksperyment Łańcuchowy"

§1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy – zwanego dalej Konkursem jest Uniwersytet Jagielloński - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany dalej Wydział FAIS UJ lub Organizatorem.

2. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu czuwa komisja, w skład której wchodzą wybrani pracownicy Wydziału FAIS, zwana dalej komisją.

3. Siedzibą komitetu organizacyjnego jest Wydział FAIS UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków.

4. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą pracownicy Wydziału FAIS UJ.

5. Komitet organizacyjny podejmuje wszelkie działania organizacyjne związanie z przeprowadzeniem, koordynacją i promocją Konkursu, w tym wyłania członków Jury.

6. Finał Konkursu odbędzie się przed siedzibą Wydziału FAIS UJ w dniu 9 maja 2020 r.

7. Wszystkie informacje organizacyjne oraz Regulamin Konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej Konkursu: http://www.lancuch.if.uj.edu.pl.

§2 CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, a w szczególności fizyką, rozwój umiejętności pracy w grupie oraz pogłębianie umiejętności prezentacji swojej pracy.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą brać udział drużyny składajcie się maksymalnie z 5 osób pod opieką opiekuna – osoby pełnoletniej, będących:

a) dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli,

b) uczniami szkół podstawowych klasy I-III,

c) uczniami szkół podstawowych klasy IV-VI,

d) uczniami szkół podstawowych klasy VII i VIII,

e) uczniami szkół średnich,

f) studentami,

g) drużyną, składającą się z członków maksymalnie dwóch rodzin.

2. Z jednej placówki oświatowej w Konkursie może wziąć udział dowolna liczba grup uczniów przygotowujących oryginalne prace konkursowe.

§ 4 REJESTRACJA UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Eksperyment Łańcuchowy możliwe jest na podstawie wcześniejszej rejestracji oraz przesłania dokumentacji konkursowej.

2. Rejestracja następuje poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://www.lancuch.if.uj.edu.pl, w którym konieczne jest podanie danych opiekuna: imienia i nazwiska opiekuna, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu, na który mają być wysłane kulki, planowanej ilości drużyn, przynależności do jednej z kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. W przypadku dzieci i uczniów niepełnoletnich, by wziąć udział w Konkursie konieczne jest wyrażenie przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na udział w Konkursie, a tym samym na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego Konkursu (formularz dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://www.lancuch.if.uj.edu.pl).

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych osób niepełnoletnich przez organizatora zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem laureatów.

5. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na wykorzystania wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach z wydarzania, przeznaczonych dla celów promocyjnych Wydziału FAIS UJ.

6. Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią wszystkie warunki rekrutacji określone w niniejszym Regulaminie otrzymają 2 metalowe kulki o średnicy 2 cm, przesłane na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

7. Warunkiem skutecznego uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora Dokumentacji pracy nad urządzeniem konkursowym, o której mowa w § 6.

8. Rejestracja rozpocznie się 9 stycznia 2020 r. i będzie trwać do 8 marca 2020 r.

9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Fakt zapoznania się z ww. dokumentami zostanie poświadczony poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym.

§5 URZĄDZENIA KONKURSOWE

1. Praca konkursowa polega na skonstruowaniu urządzenia transportującego metalową kulkę z jednego końca na drugi koniec urządzenia.

2. Powierzchnia urządzenia nie może przekraczać wymiarów ławki szkolnej, tj. 120 cm x 70 cm. Maksymalna wysokość urządzenia to 150 cm. UWAGA! Urządzenie musi stabilnie stać także na ławce o wymiarach 120 cm x 50 cm.

3. Łącznikiem między urządzeniami są 2 metalowe kulki o średnicy 2 cm. W każdym urządzeniu wlot i wylot kulki musi znajdować się na wysokości 45 cm (wlot: 40-45 cm, wylot: 45-50 cm) w centralnej części urządzenia.

4. Urządzenie powinno działać nie krócej niż 20 sekund, jednak nie dłużej niż 120 sekund.

5. Kulka powinna poruszać się od strony prawej do lewej z miejsca obserwacji widza.

6. Działanie urządzenia rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od poprzedzającego go urządzenia, a kończy przekazaniem kolejnej kulki do następnego urządzenia.

7. Użycie jakichkolwiek niebezpiecznych substancji chemicznych o charakterze trującym, palnym lub wybuchowym jest zabronione. Zabronione jest także wykorzystywanie wysokiego napięcia bądź zwierząt. Każde urządzenie musi działać w sposób nieszkodliwy dla środowiska, obserwatorów oraz innych urządzeń w łańcuchu. Powinno ono być na tyle trwałe na ile jest to możliwe. Urządzenia nie spełniające wymogów bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczone do finału.

8. Wykorzystywane urządzenia elektryczne (m.in. pompy, silniki, wentylatory) mogą pracować pod maksymalnym napięciem 24 V. Można korzystać z baterii lub akumulatorów. Zabronione jest użycie napięcia sieciowego. Organizatorzy nie zapewniają dostępu do prądu.

9. Urządzenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby mogło zostać ponownie uruchomione po upływie 20 minut. Podczas finału Konkursu urządzenie będzie uruchamiane co najmniej cztery razy, dlatego należy pamiętać o przyniesieniu wszystkich niezbędnych elementów, które są potrzebne do ponownego uruchomienia urządzenia. Każde urządzenie powinno działać bez większej ingerencji twórców.

§6 DOKUMENTACJA

1. Drużyny, biorące udział w Konkursie zobowiązane są do przesłania dokumentacji pracy nad urządzeniem. Formularz jest dostępny na stronie konkursu: http://www.lancuch.if.uj.edu.pl.

2. Dokumentacja musi zawierać: nazwę urządzenia (nazwa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem), imiona i nazwiska członków drużyny, imię i nazwisko opiekuna, krótki opis działania urządzenia. Dodatkowo można przesłać materiały multimedialne (film, zdjęcia) dokumentujące proces tworzenia urządzenia. Dodatkowo do dokumentacji muszą zostać dołączone zgody na udział w konkursie osób niepełnoletnich, zgody na przetwarzanie danych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu. Wszystkie nadesłane materiały zwane są dalej łącznie Dokumentacją.

a) UWAGA! Przesłanie Dokumentacji jest formą potwierdzenia udziału w konkursie i zobrazowaniem postępu prac. Urządzenie musi być gotowe na finał Konkursu.

3. Termin nadsyłania dokumentacji konkursowej upływa z dniem 29 marca 2020 r. o godzinie 23:59.

4. Nie przedłożenie dokumentacji konkursowej w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Finale Konkursu.

5. Z chwilą przesłania dokumentacji, bez odrębnej odpłatności, każdy z uczestników udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie Dokumentacji i wszystkich jej elementów składowych, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) zwielokrotnianie Dokumentacji w inny sposób, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera lub zapisu na nośniku cyfrowym;

c) częściowe lub całościowe modyfikowanie, przerabianie i adaptowanie Dokumentacji;

d) rozpowszechnianie Dokumentacji w celach promocyjnych Organizatora, w szczególności publiczne wystawienie, wyświetlenie, a przede wszystkim publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

§7 FINAŁ KONKURSU

1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 9 maja 2020 r. przed siedzibą Wydziału FAIS UJ mieszczącą się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków.

2. Dryżyny są zobowiązane do przyjazdu na Finał Konkursu wraz z urządzeniami oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do ich uruchomienia.

3. Po przyjeździe drużyny potwierdzają swoją obecność w punkcie informacyjnym, gdzie otrzymują wydrukowany dokument zawierający nazwę urządzenia oraz odpowiedni numer.

4. Każda z drużyn ustawia urządzenie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora obok wcześniej ustawionych urządzeń innych uczestników Konkursu w takiej odległości, aby kulka płynnie przetoczyła się z jednego urządzenia do kolejnego urządzenia. Urządzenia tworzą ogniwa łańcucha, przez który przetacza się metalowa kulka. Łańcuchy są kilkukrotnie uruchamiane.

5. W czasie pracy Jury ocenia pracę poszczególnych urządzeń.

6. O godzinie ustalonej przez Organizatora rozpoczynają się obrady Jury, które wyłania zwycięzców poszczególnych kategorii, o których mowa w § 3 ust. 1.

§8 NAGRODY

1. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie:

a) co najmniej 8 nagród głównych o maksymalnej wartości 200 zł,

b) co najmniej 8 wyróżnień o maksymalnej wartości 100 zł - nagroda główna to maksymalnie 200 zł na osobę - wyróżnienie to maksymalnie 100 zł na jedną osobę

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, ani też zamieniać nagród na inne lub ekwiwalent pieniężny.

3. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany zgodnie z § 4 ust. 2.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem: http.://www.lancuch.if.uj.edu.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą naruszać praw nabytych uczestników konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

4. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestnika Konkursu we własnym zakresie.

11. Akceptacja Regulaminu przez uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do Konkursu,

c) dane osobowe i adresowe przesłane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział FAIS UJ dla celów należytego wykonania postanowień konkursowych,

e) oświadczam, że przysługują mi pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć, filmów, których stworzenie nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także, że zdjęcia zostały przeze mnie stworzone samodzielnie i mają charakter indywidualny,

f) oświadczam, iż osoby, których wizerunek został umieszczony na zdjęciach i w filmach udzieliły odpowiedniego zezwolenia, a. umieszczenie na zdjęciach i w filmach danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą,

12. Osoby (także gdy materiały te dotyczą grupy osób, związanej w jakiejkolwiek formie prawnej bądź pozaprawnej) umieszczające materiały zobowiązują się do umieszczania wyłącznie takich materiałów, które nie są obciążone prawami osób trzecich.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin